Stypendia socjalne, naukowe, doktoranckie, ministerialne czy zagraniczne to nieodłączny element funduszy wielu studentów, a niekiedy nawet główne źródło utrzymania na uniwersytecie. Choć wedle przepisów o podatku dochodowym środki te powinny podlegać opodatkowaniu, to najczęściej jednak beneficjenci zwolnieni są z tego obowiązku i nie muszą wykazywać swoich finansów w PIT-cie. Mimo to, wszystko zależy od wysokości dofinansowania, formy jego wypłaty, kwoty miesięcznych transz, jak również od podmiotu, który przyznaje środki w ramach nagrody czy też jako fundusze na utrzymanie.

[Przekroczenie kwoty minimalnej – więcej zobowiązań]

Kwota uznawana za wolną od podatku to obecnie 3 800zł. Student czy osoba otrzymująca stypendium musi wykazać dochody, tylko wtedy gry przekraczają wymieniony limit i zostały przyznane przez samorząd czy NGO. Co ciekawe, opodatkowaniu podlega jedynie owa nadwyżka. Dotyczy to zarówno stypendium socjalnego, jak i naukowego czy wręczanego w ramach aktywności społecznej, sportowej, artystycznej. W tym wypadku stypendyści winni otrzymać od organizacji PIT-8C, który wraz z informacją o pobranych zaliczkach ma stanowić podstawę do rocznego zeznania podatkowego. Gdy podmiot finansujący nie wpłaca zaliczek na podatek, obowiązek ten spada na podatnika.

[Stypendia zagraniczne – czy podlegają opodatkowaniu?]

Wedle ustawy o podatku dochodowym, zwolnieni z opłat są także stypendyści zagraniczni, w tym osoby przebywające na Erasmusie, jak również pracownicy naukowi korzystający z grantów badawczych, wyjazdów na partnerskie uniwersytety. Jednak i tutaj można wskazać pewne ograniczenia – wolna od podatku kwota to równowartość diety na poczet zagranicznych podróży służbowych. W 2016 roku Minister Finansów zrezygnował ze ściągania podatku nawet po przekroczeniu ustawowej kwoty, głównie w odniesieniu do pracowników dydaktycznych realizujących część działań naukowych za granicą (obecne rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2016 roku). O swoje portfele mogą czuć się spokojni także beneficjenci wszelkich programów unijnych, takich jak choćby Europejskiego Funduszu Społecznego.

[Zwolnieni z podatku]

Z konieczności rozliczania stypendiów zwolnione są też osoby, które otrzymują dofinansowanie naukowe na podstawie ustaw o szkolnictwie, oświacie, jak również studenci o niskich dochodach, którym przyznano stypendium socjalne (od uniwersytetu, placówki edukacyjnej, samorządu, gminy czy państwa).

Każde dofinansowanie trzeba więc rozpatrywać indywidualnie, analizować sposób postępowania oraz statut prawny podmiotu, który je przyznaje. Ważna jest także kwota oraz wysokość miesięcznych wpłat, które nie powinny przekraczać 380zł (by student zwolniony był z ich rozliczania). Oddzielnie należy rozpatrywać także wszelkie zapomogi, programy pomocowe, stypendia pomostowe czy wynagrodzenia przyznawane w ramach grantów badawczych, nagrody finansowe w konkursach. Wszelkie te kwestie uregulowane są w Prawie o szkolnictwie wyższym, a także w Ustawie o podatku dochodowym dla osób fizycznych.