Zanim złożysz deklarację podatkową, sprawdź czy nie popełniłeś w niej błędów. Jakie błędy podatnicy popełniają najczęściej?

Źle obliczona kwota podatku

Do błędów, które podatnicy popełniają najczęściej należą błędy rachunkowe. Przed złożeniem formularza PIT trzeba więc dokładnie sprawdzić, czy poszczególne kwoty zostały dodane poprawnie. Uwaga! Kwotę podatku zaokrąglamy do pełnej złotówki – kwoty 50 groszy kwotę należnego podatku musimy zaokrąglić w górę. Ważne! Składki zdrowotne odliczamy od podatku, a te na ubezpieczenie społeczne – od dochodu. Błąd w rachunkach może zostać skorygowany przez urzędnika Urzędu Skarbowego, ale tylko w jednym przypadku. Korekta ta może zostać dokonana, gdy kwota niedopłaty lub nadpłaty nie będzie wyższa niż 1000 złotych. Gdy zakres błędów będzie większy, urzędnik nie może ich sam skorygować. Gdy swoją pomyłkę zauważymy sami, możemy ponownie (tym razem poprawnie) wypełnić PIT. Należy jednak pamiętać, aby zakreślić kwadrat „korekta”. W innym przypadku musimy liczyć się z wezwaniem do Urzędu Skarbowego celem złożenia wyjaśnień i dokonania korekty w zeznaniu podatkowym. Wypełniony, poprawiony formularz starajmy się złożyć jak najszybciej. Unikniemy w ten sposób problemów.

Przekroczone limity

To błąd, który najczęściej popełniamy, gdy dokonujemy darowizn. Pamiętajmy, że w ramach darowizny na instytucje pożytku publicznego możemy odliczyć nie więcej niż 6 procent od swojego dochodu. Bez górnego limitu możemy odliczyć tylko darowiznę na rzecz kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej. Pamiętajmy więc, aby nie wpisywać wyższej kwoty niż przysługująca nam ulga. Gdy urząd skarbowy odkryje, że odliczona została wyższa kwota, nie uwzględni jej. Na pewno też otrzymamy wezwanie z urzędu skarbowego w celu złożenia wyjaśnień. Limity dotyczą nie tylko ulgi od darowizn, ale także ulgi prorodzinnej. W tym przypadku ulga na jedno dziecko wynosi 1112, 04 złotych. Także w przypadku ulgi rehabilitacyjnej warto pamiętać o obowiązujących limitach.

Nie wykazanie wszystkich dochodów

Wykazując w rocznej deklaracji tylko dochody z tytułu umowy o pracę w sytuacji, gdy osiągamy je także z wynajmowania mieszkania, umowy o dzieło lub zlecenie, popełniamy wykroczenie. W rocznym zeznaniu podatkowym nie musimy wykazywać:

  • renty socjalnej;
  • zasiłku pielęgnacyjnego;
  • alimentów dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia;
  • alimentów otrzymanych na podstawie wyroku sądu od współmałżonka lub innych osób;
  • świadczenia w ramach programu 500+.

Brak podpisu

Często popełniany błąd to brak podpisu. Nie jest to wykroczenie. Urząd skarbowy wezwie nas jednie do uzupełnienia deklaracji. Często wypełniając PIT zapominamy wpisać numer PESEL lub podajemy błędny. Za taki błąd możemy zostać ukarani mandatem. Urząd skarbowy może bowiem mieć trudności, aby nasz PIT zidentyfikować. W takiej sytuacji uzna, że swojego rocznego zeznania podatkowego nie złożyliśmy w przewidzianym terminie.

Nieuaktualnione dane osobowe

Gdy w ciągu roku podatkowego, za który składamy deklarację zmienimy nazwisko lub adres, musimy pamiętać, aby nowe dane wpisać do PIT-a. Wymaganiem stawianym przez Urząd Skarbowy jest bowiem zamieszczanie informacji za dany rok rozliczeniowy, czyli w roku 2018 wpisujemy dane z roku 2017. Na poinformowanie urzędu skarbowego o zmianie adresu lub nazwiska mamy 30 dni. Gdy zapomnimy o tym obowiązku, do rocznej deklaracji podatkowej musimy dołączyć aktualizacyjny druk NIP-3.

Jak możemy złożyć deklarację?

Roczną deklarację podatkową możemy złożyć:

  • osobiście. Robimy to do 30 kwietnia. To dobre rozwiązanie, gdyż przyjmujący deklarację urzędnik może wychwycić w niej popełnione przez nas drobne błędy;
  • za pośrednictwem poczty. Deklarację wysyłamy listem poleconym. Ponieważ liczy się data stempla pocztowego, na wysłanie mamy czas do 30 kwietnia do godziny 24.00;
  • za pośrednictwem internetu. Termin taki sam jak wyżej.

Nie wszystkie osoby są w stanie poradzić sobie z samodzielnym wypełnieniem rocznej deklaracji podatkowej. W takiej sytuacji możemy zwrócić się o pomoc do biura rachunkowego.