Liczba ulg, z których mogą skorzystać podatnicy systematycznie się zmniejsza. Nadal jednak są pewne ulgi – jedne można odliczyć od dochodu, inne od podatku. W naszym artykule przyjrzymy się tym drugim.

Ulga prorodzinna

Ulga to obowiązuje już od kilku lat. Zmianie ulegają jednak limity, które mogą zostać odliczone od podatku. Ostatnia zmiana limitów ulgi prorodzinnej jest najbardziej korzystna dla osób, które wychowują troje, czworo i więcej dzieci. Najmniej na zmianach skorzystały rodziny z jednym lub dwójką dzieci. Obecnie obowiązują następujące limity odliczeń:

  • na pierwsze dziecko limit wynosi 92,67 złotych. W skali roku będzie to kwota 1112,04 złotych;
  • na drugie dziecko można odliczyć takie same sumy;
  • na trzecie dziecko limit miesięczny wynosi 166,67 złotych. Rocznie będzie to kwota 2000,04 złotych;
  • na czwarte i każde kolejne dziecko limit ustalony został na poziomie 225,00 złotych miesięcznie. Rocznie jest to kwota 2700 złotych.

Prawo do ulgi prorodzinnej przysługuje na każde dziecko z osobna. W praktyce oznacza to, że kwoty te ulegają zsumowaniu. Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi prorodzinnej składają druk PIT/0. W przypadku podatnika, który wychowuje jedno dziecko muszą zostać spełnione pewne warunki. Ulgę można odliczyć, gdy podatnik pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Łączne dochody małżonków nie mogą jednak przekroczyć kwoty 112 000 w skali roku. Z ulgi podatkowej na dzieci mogą skorzystać także osoby, które nie są w związku małżeńskim. W tym jednak przypadku, dochody podatnika nie mogą przekroczyć kwoty 56 000 złotych. Ulga przysługuje także osobom samotnie wychowującym dzieci. Gdy jest to tylko jedno dziecko, dochód roczny nie może być wyższy niż 112 000 złotych. Ważne! Ulga prorodzinna nie przysługuje podatnikom, którzy rozliczają się z fiskusem na podstawie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym (w skali 19 procent) od działów specjalnych produkcji rolnej lub działalności gospodarczej. Ulga prorodzinna przysługuje nie tylko rodzicom (także zastępczym), ale także opiekunom prawnym. Ulga przysługuje na uczące się dzieci do ukończenia przez 25. roku życia. W przypadku, gdy dzieci otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub otrzymują rentę socjalną, górna granica wieku nie jest określona. Świadczenie przyznane w ramach programu 500+ jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwoty z tego świadczenia nie muszą znaleźć się więc w rocznej deklaracji podatkowej. Otrzymywanie tego świadczenia nie wyklucza też możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Ulga abolicyjna

Nazywana jest także „ulgą na powrót”. Jest to ulga, z której mogą skorzystać osoby legalnie pracujące za granicą. Z ulgi tej mogą skorzystać nie tylko osoby, które w 2017 roku pracowały za granicą, ale także osoby, które za granicą pracowały w latach 2002-2007. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać osoby, które pracowały w Finlandii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Belgii, Stanach Zjednoczonych, Danii, Australii, Holandii i Islandii. Limit ulgi nie jest możliwy do samodzielnego określenia. Najlepiej więc skorzystać z pomocy biura rachunkowego, które zatrudnia profesjonalnych księgowych. Limit ulgi abolicyjnej określa się jako różnicę pomiędzy niekorzystnym a korzystnym podatkiem. Wyliczenia tego dokonuje się stosując metodę wyłączenia z progresją (niekorzystny podatek) i metodę odliczenia proporcjonalnego. Ta ostatnie metoda sprawia, że progi podatkowe nie zostają podwyższone. Z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać wszystkie osoby, które pracowały za granicą i osiągały dochody z tytułu:

  • praw autorskich. Dotyczy to działalności naukowej, artystycznej, publicystycznej, literackiej i oświatowej;
  • umowy o pracę.

Zwrot nadpłaconego podatku może zostać przelany przez Urząd Skarbowy na konto bankowe podatnika. Fiskus może zwrócić nadpłacony podatek także przekazem pocztowym. Opcja pierwsza jest dla podatnika bardziej korzystna. W drugim przypadku zostanie potrącone 5,20 złotych plus 1 procent.