Przyjęta w 2011 roku ustawa dotycząca utrzymania czystości i porządku w gminach wprowadziła radykalne zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Stary system gromadzenia i przetwarzania odpadów okazał się bowiem niewystarczający wobec restrykcyjnych przepisów unijnych.

W ciągu dwóch lat od tejże ustawy nastąpiły istotne zmiany, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi. Przede wszystkim od 1 lipca 2013 roku obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów przejęły od właścicieli nieruchomości gminy. Ponadto w każdym województwie utworzono regiony, w których zbiera się i przetwarza odpady, a służą do tego Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Mogą to być zakłady termicznego przekształcania odpadów, zakłady segregacji, kompostownie, składowiska odpadów. RIPOK jest specyficznym zakładem obejmującym jedną lub kilka instalacji znajdujących się na określonym terenie i będących własnością lub w zarządzie czy użytkowaniu jednego podmiotu.

Dzięki temu, że gmina ma obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od swoich mieszkańców, Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych mają zapewniony stały strumień odpadów do przerobu. Przynajmniej tak to wygląda teoretycznie, podczas gdy w praktyce zdarza się, że RIPOK nie wykorzystuje w pełni swojej mocy przerobowej, ponieważ na przykład gmina kieruje część odpadów do innych, tańszych instalacji, nawet jeśli reprezentują one niższy poziom technologiczny. Koszty okazują się w tym przypadku decydujące, mimo iż gmina postępuje wbrew zasadom.