Nowelizacja tak zwanej ustawy śmieciowej sprawiła, że gminy mogą przyznawać ulgi w opłatach za odpady komunalne przekazywane do RIPOK między innymi rodzinom wielodzietnym – lecz na nieco zmienionych zasadach. Komplikacje jak zwykle trafiają w najbiedniejszych. Czy dopłaty dla rodzin wielodzietnych zostaną zlikwidowane?

RODZINY WIELODZIETNE

W Polsce status dużej rodziny posiadają rodziny z przynajmniej trojgiem dzieci. Takie rodziny mogą liczyć na wiele różnych zniżek i ulg – między innymi mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny, której członkom przyznawane są zniżki między innymi w komunikacji miejskiej, wejściach do placówek typu muzeum, czy też na zakupy w wybranych miejscach. Rodziny wielodzietne ubiegały się również zwykle o obniżenie opłat za wywóz śmieci.

CZY GMINY PRZYZNAJĄ ZNIŻKI?

Liczba mieszkańców, którzy zamieszkują daną nieruchomość ma wielki wpływ na wysokość obliczanych za wywóz śmieci do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z zapisami w ustawie, gminy mają prawo przyznać zniżki w tego typu opłatach między innymi rodzinom wielodzietnym. Sęk w tym, że podobne zniżki powinny raczej wynikać z dopłat, jakie mogą otrzymać rodziny wielodzietne na mocy art. 27 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz przepisów wchodzącym w zakres pomocy społecznej. Tego typu dopłaty do opłat za gospodarowanie przez RIPOK-i odpadami komunalnymi nie mogą zaś wynikać z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ani jej nowelizacji.
Efekt? Część rodzin wielodzietnych już straciło ulgi i za gospodarowanie odpadami powstałymi w ich gospodarstwie musi zapłacić więcej. Wprowadzono bowiem inne kryterium przyznawania zniżek – progi dochodowe. To 542 zł miesięcznie dla osób samotnych, 456 zł na członka rodziny.
Ministerstwo Środowiska tłumaczy, że zmiany są efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2013 r. (sygn. akt K 17/12). Orzeczono bowiem, że upoważnienie gminy do wprowadzenia zwolnień przedmiotowych oraz dopłat jest niezgodne z konstytucją. Z pewnością sprawa wymaga dalszych wyjaśnień.