Unia Europejska przywiązuje ogromną wagę do kwestii zanieczyszczenia środowiska, dlatego też istnieje cały szereg regulacji unijnych nakładających na państwa członkowskie określone rygory w tej dziedzinie. W szeroko rozumianej trosce o środowisko mieści się także zagadnienie prawidłowej gospodarki odpadami.

Dostosowując się do przepisów unijnych nasz kraj wprowadził szereg zmian w zakresie gromadzenia i przetwarzania odpadów komunalnych, czego efektem jest między innymi powstanie Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Mają one za zadanie termiczne lub mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów mieszanych i wydzielanie z nich elementów nadających się do recyklingu. Ponadto instalacje przetwarzają selektywnie odpady zielone i inne odpady biologiczne i wytwarzają z nich nawozy lub środki ochrony roślin. Do zadań RIPOK należy także składowanie pozostałości z sortowania i przetwarzania.

Intencją ustawodawcy była ścisła współpraca samorządów z właścicielami czy użytkownikami instalacji przetwarzania odpadów, tym bardziej, że na mocy nowej ustawy to właśnie gmina odpowiada za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Gmina jest odpowiedzialna nie tylko za funkcjonowanie całego systemu zbierania odpadów, ale i za zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji RIPOK. Operatorów instalacji gminy wybierają w drodze przetargu, partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji. Ponieważ regionalizacja jest jednym z filarów nowego systemu, zabronione jest wywożenie śmieci poza region, chyba że nastąpi awaria RIPOK i będzie konieczność ich transportu gdzie indziej.