Współczesna cywilizacja oraz emitowane przez człowieka odpady, są dużym zagrożeniem dla naszej planety. W związku z tym wciąż wprowadzane są w życie nowe ustawy mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Jedną z nich była ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która w znaczny sposób zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami. Po dwóch latach ostatecznie ustawa weszła w życie. Jej ustanowienie było konieczne nie tylko ze względu na samą dbałość o środowisko naturalne, ale również z uwagi na dyrektywy, które narzucała nam w tym względzie Unia Europejska. Zmiany były jak najbardziej pożyteczne, doprowadziły do sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania odpadami w obrąbie poszczególnych regionów w naszym kraju. Od czasu, kiedy ustawa weszła w życie, to gminy są odpowiedzialne za gospodarowanie śmieciami. To ich obowiązkiem, a nie obowiązkiem właścicieli nieruchomości, jest teraz odbiór i recykling odpadów.

Województwa mają z kolei obowiązek sporządzania planów uwzględniających podział na regiony, z których każdy musi posiadać RIPOK, czyli Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych, do której trafiają odpady mieszane i biologiczne wcześniej wyselekcjonowane. Każda RIPOK musi naturalnie spełniać ściśle określone warunki, jeśli chodzi o technologię i moce przerobowe. Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych są bardzo ważnym ogniwem w całym systemie gospodarki odpadami na terenie kraju.