Wielu przedsiębiorców korzysta z zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, zwłaszcza umów zlecenie. Ma to związek ze znacznie niższymi kosztami ponoszonymi w związku z tym na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy powiedzieć, że od stycznia takie działania nie będą miały większego sensu, ponieważ wchodzą w życie przepisy dotyczące ozusowania umów zlecenie, tzw. śmieciówek.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, pracodawca zatrudniający na umowie zlecenie pracownika będzie miał obowiązek odprowadzenia składek do ZUS do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na przypomnienie zasługuje fakt, że taka pensja minimalna w 2016 roku wyniesie 1850 zł brutto. Automatycznie, wzrosną koszty ponoszone przez pracodawców w związku z zatrudnianiem pracowników – na umowach o pracę i w kontraktach cywilnoprawnych.

Według statystyk, w Polsce na umowach śmieciowych, czyli umowach cywilnoprawnych pracuje około 2 mln Polaków, z czego 1,5 mln jest zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, a 0,5 mln na umowę o dzieło. Pracodawcy wyraźnie nadużywają takich kontraktów, gdyż w wielu przypadkach powinny one być przekształcone na umowy o pracę. Potwierdzają to kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, które wykazały w 2014 roku, że 15 proc. zawartych umów zlecenie spełniało warunki charakterystyczne dla umów o pracę, czyli wykonywania czynności w miejscu i czasie oraz pod kontrolą zleceniodawcy.

Warto przypomnieć również, że firmy, które realizują kontrakty w ramach zamówień publicznych mają szansę ubiegania się o waloryzację umów w związku ze zmianą zasad ubezpieczenia. Jeśli nie otrzymają podwyżki będą mogły zerwać umowę z trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Dzięki nowym przepisom organizacje pracodawców i pracowników wskazują, że ustabilizuje się sytuacja finansowa w wielu sektorach działalności gospodarczej, ponieważ zmniejszy się presja na wyniszczającą cenową konkurencję. Nie będzie można już bez końca obniżać ceny w ofertach przetargowych, ponieważ znika możliwość obniżenia własnych kosztów o koszty zatrudniania pracowników na umowy o pracę i zastąpienia ich umowami zlecenie.