Równomierny rozwój wszystkich regionów Polski jest kluczowym celem w programach europejskich. Dlatego stworzono Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020, dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dla firm tworzących innowacyjne rozwiązania i wdrażających je do swojej działalności gospodarczej, przewidziano kwotę dofinansowania rzędu 80 mln zł.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podkreśla, że największe szanse na skorzystanie z oferty dofinansowania z PO Polska Wschodnia mają projekty dotyczące opracowania innowacyjnych produktów i usług poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, niekoniecznie takich przeprowadzonych samodzielnie.

Wnioski do konkursu dotyczącego tego rodzaju prac PARP będzie przyjmowała w terminie do 30 października 2015 roku. Każdy projekt przedsiębiorców pochodzących z Polski Wschodniej może liczyć na wsparcie finansowe w kwocie do 7 mln zł. Jest więc o co walczyć.

Beneficjentami PO Polska Wschodnia w dziedzinie dofinansowania innowacji produktowych i usługowych są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest to, aby podmioty te należały do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, obejmującego swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno musi pochodzić z makroregionu Polska Wschodnia. Zasadniczo obiektem dofinansowania może być grupa co najmniej 5 firm, prowadzących ze sobą aktywną współpracę, ale należących do pokrewnych branż.

Wsparcie można uzyskać na każdym etapie opracowywania i wdrażania nowych technologii w ramach procesu inwestycyjnego. Pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej przedstawiciele sektora MŚP będą mogli spożytkować na zakup wartości niematerialnych i prawnych, praw własności intelektualnej, pokrycie kosztów opracowania analiz rynku i możliwości ulokowania na nim określonych produktów, przygotowania dokumentacji wdrożeniowej czy skorzystania z usług w zakresie wzornictwa.
Brak dostatecznie wysokiego kapitału jest barierą często niemożliwą do pokonania dla innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.