Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz program mobilnej gospodarki, nad którymi pracuje obecnie rząd, zakłada przynajmniej jedno rozwiązanie, które powinno zainteresować działające w Polsce firmy. Jest nim specjalna ulga podatkowa, z której będą mogły skorzystać te przedsiębiorstwa, które wykonują zadania na rzecz obronności oraz bezpośredniego zagrożenia państwa z zewnątrz. Co warto o niej wiedzieć i kiedy spodziewać się jej wejścia w życie?

Kto i na jakich zasadach będzie mógł korzystać z ulgi?

Projekt ustawy został przedstawiony 15 marca 2017 roku i wynika z niego, że z ulgi będzie mógł korzystać każdy przedsiębiorca, o ile wykonuje on zadania zarówno na rzecz obronności, jak i bezpośredniego zewnętrznego zagrożenia państwa. Same zadania mają być nakładane na przedsiębiorcę decyzją administracyjną. Uprawniony będzie do tego przede wszystkim odpowiedni minister, który wykonywać będzie prawa z tytułu dysponowania akcjami lub udziałami należącymi do Skarbu Państwa. Jego prawo będzie też dotyczyło spółek handlowych, o ile Skarb Państwa będzie miał co najmniej połowę ich akcji lub udziałów. W odniesieniu do innych spółek wiążąca ma być decyzja właściwego terytorialnie wojewody, w planie jest jednak również przygotowanie przez rząd specjalnego rozporządzenia, które wskaże także inne organy.

Cel i znaczenie ulgi dla firm, które mają wykonywać zadania na rzecz obronności

Sam obowiązek realizowania określonych zadań na rzecz obronności państwa, pomimo pewnych kontrowersji, jakie budzi, nie jest wcale niczym nowym. W polskim prawie obowiązuje już od roku 1967, kiedy to wprowadziła go w życie ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP. Początkowo jednak przepis ten nie przewidywał ani nobilitacji dla podmiotów, które będą go przestrzegać, ani ewentualnych sankcji w przypadku zaniechania. Obecnie dąży się więc przede wszystkim do sprecyzowania zagadnień, które już od lat czekają na uporządkowanie.

Ulga podatkowa ma być więc traktowana przede wszystkim jako zachęta – realna i powszechna – dla wszystkich tych firm, na których ma spoczywać obowiązek wykonywania zadań na rzecz obronności. Może mieć to bardzo duże znaczenie zwłaszcza w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia, skoro obecnie obowiązujące przepisy są, z technicznego punktu widzenia, martwe. Ulga ma być więc realną korzyścią dla przedsiębiorstw i powinna skłonić je do zaprzestania praktyk polegających na uchylaniu się od tego rodzaju obowiązku. Co więcej, ulga ma sprawić, że przedsiębiorcy nie będą nawet ubiegać się później o refundowanie kosztów związanych z przedmiotowymi zadaniami, ona sama będzie bowiem dla nich wystarczającym ekwiwalentem.

Prognozowane tempo prac nad projektem

Na wprowadzenie ulgi w życie przyjdzie nam jeszcze poczekać. Na chwilę obecną projekt został skierowany do konsultacji. Instytucje takie, jak KWRiST, UOKiK, GIODO oraz wojewodowie i członkowie pozostałych resortów muszą ustosunkować się do jego treści do końca maja 2017 roku.