1 stycznia 2017 to data o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia tych wszystkich osób, które są zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie. Ustawa przewiduje, że za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa wynosząca w roku 2017 13 PLN. Warto przypomnieć, że przepis nie jest wcale martwy, choć wielu pracodawców może mieć taką nadzieję, a osoby, które nie przywiązują należytej wagi do jego przestrzegania, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Przegląd obowiązków nakładanych na zleceniodawcę

Zleceniodawca jest zobowiązany nie tylko do wypłacania wynagrodzenia, którego kwota nie jest niższa niż ta, która wynika z minimalnej stawki godzinowej. Jego zadaniem jest też nieuwzględnianie jakichkolwiek oświadczeń zleceniobiorców lub osoby, które przyjmują usługi dotyczących zrzeczenia się swojego prawa do takiego wynagrodzenia oraz przekazania prawa do jego wypłacania na inną osobę nawet, jeśli takie oświadczenia się pojawią. Ustawa nie wprowadza zakazu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, podkreśla jednak, że musi to następować w sposób, który nie narusza przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę. Samo wynagrodzenie musi być wypłacane w formie pieniężnej (niedopuszczalne są jakiekolwiek ekwiwalenty rzeczowe), a do tego powinno być ono wypłacane co najmniej raz w miesiącu (w odniesieniu do tych umów, które są zawierane na czas przekraczający miesiąc).

Uprawnienia inspektora pracy

Nie da się wykluczyć sytuacji, w której pracodawca będzie podejmował próby naruszenia przepisów ustawy, działalność firm jest więc kontrolowana przez inspektorów pracy. Ci, jeśli stwierdzą nieprawidłowości, dysponują określonymi możliwościami przeciwdziałania takiemu stanowi rzeczy. Mogą więc wystąpić lub skierować do kontrolowanego podmiotu polecenie wpłaty wynagrodzenia, którego kwota ma wynosić co najmniej tyle, ile wskazują wyliczenia bazujące na minimalnej stawce godzinowej. Inspektor może też zażądać wyrównania do wynagrodzenia minimalnego, jeśli stawka ta nie została zapewniona.

Przepisy nie dają jednak możliwości żądania przez inspektora pracy wypłacenia wynagrodzenia w kwocie, która jest wyższa niż ta, która wynika z minimalnej stawki godzinowej. Nie ma takiej możliwości nawet, jeśli taka właśnie stawka znajduje się w łączącej strony umowie.

Inne sankcje

Analizując przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę już po jej znowelizowaniu można dostrzec także sankcje za wykroczenie pojawiające się wówczas, gdy przedsiębiorca lub podmiot działający w jego imieniu nie dopełni swoich obowiązków. W takim przypadku może zostać na niego nałożona kara grzywny wynosząca od 1000 do nawet 30000 PLN w zależności od stopnia i skali wykroczenia. Kara finansowa grozi więc nie tylko wówczas, gdy zleceniodawca nie wypłaci wynagrodzenia, które wynika z minimalnej stawki godzinowej, ale i wtedy, gdy wynagrodzenie to wypłaci, będzie ono jednak opiewało na kwotę niższą niż wynika to z minimalnej stawki godzinowej.