Jednym z największych wyzwań, przed jakimi staje współczesna cywilizacja, jest zagospodarowanie milionów ton śmieci, jakie wytwarza ludzkość każdego dnia. Szczególny nacisk na te kwestie kładzie Unia Europejska, nic dziwnego więc, że Polska, jako kraj członkowski UE, musi dostosować w tym zakresie swoje prawodawstwo do wymogów unijnych.

W 2013 roku ostatecznie weszła w życie ustawa nakładająca na gminy obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie danej gminy. Władze nie tylko dostosowywały tą ustawą nasze prawo do unijnego, ale też spodziewały się uregulowania kwestii nielegalnych składowisk śmieci. Przede wszystkim jednak chodziło o celowe i planowe gospodarowanie odpadami w poszczególnych regionach, z położeniem nacisku na zadania samorządu na najniższym szczeblu, to jest gmin. Gminy bowiem odpowiadają za zagospodarowanie śmieci oraz za funkcjonowanie tak zwanych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Regionalne Instalacje zajmują się przetwarzaniem najgorszej części odpadów, mianowicie odpadami mieszanymi, które podlegają przeróbce termicznej lub mechaniczno-biologicznej. W trakcie tego procesu wydziela się frakcje nadające się do odzysku w całości lub części. Do zadań RIPOK należy też przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i w ogóle biologicznych, z których produkowane są nawozy i środki ochrony roślin oraz składowanie pozostałych po przetworzeniu odpadów. Nowe przepisy prawne wpisują się w nowoczesną politykę europejską wobec środowiska naturalnego człowieka.