Poniżej zostaną wymienione i pokrótce scharakteryzowane najważniejsze zmiany przepisów prawa podatkowego, które weszły w życie w styczniu 2016 roku. Pierwszą z nich jest wprowadzenie w rozliczeniach podatkowych zasady in dubio pro tributario. Pozwala ona rozstrzygać wszelkie wątpliwości na korzyść podatnika. Jej konsekwencje są bardzo korzystne dla płacącego podatnika, choć, co warto odnotować, jej zakresem przedmiotowym objęty został jedynie stan prawny. Zasada nie będzie stosowana w celu wyjaśnienia wątpliwości w zakresie stanu faktycznego w konkretnych sprawach.
W 2016 zmieniono także Ordynacje podatkową, czego konsekwencją są zmiany w interpretacji przepisów prawa podatkowego. Od stycznia dwóch lub więcej podatników w tym samym stanie faktycznym lub zamierzających uczestniczyć w tym samym przyszłym zdarzeniu może wystąpić o indywidualną interpretację. Ponadto, w myśl nowego prawa wnioskodawca może zażądać telefonicznego lub elektronicznego poinformowania o wydanej przez urząd interpretacji indywidualnej.

Od stycznia 2016 roku istnieje także możliwość dokonania przez podatnika samodzielnej korekty zadeklarowanych podatków. Jeżeli zobowiązania fiskalne zostały zaniżone, zawyżona została nadpłata lub kwota zwrotu podatku a podatnik dokonał samodzielnej korekty tych błędów, to odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych będą obniżone i wyniosą połowę stawki podstawowej. Warunkiem, jaki trzeba spełnić, by ten upust otrzymać, jest złożenie korekty zanim błędy zostaną ‘dostrzeżone’ przez Urząd Skarbowy oraz uiszczenie podatku w przeciągu siedmiu dni od złożenia korekty. Płatnicy podatku akcyzowego oraz VAT, którzy nie złożą korekty, zapłacą odsetki w wysokości 150% stawki podstawowej, chyba że kwota o która zaniżą podatek nie będzie wysoka.

Kolejną ważna zmianą będzie możliwość wyznaczenia jednego ogólnego pełnomocnika, który będzie reprezentował podatnika we wszystkich sprawach podatkowych. Nie będzie już konieczności każdorazowego upoważniania go do tego. Pełnomocnictwo takie będzie zgłaszane elektronicznie. Pełnomocnictwa szczególne można będzie udzielać na piśmie, elektronicznie lub ustnie do protokołu. Ponadto od stycznia 2016 roku można dostarczać pisma do profesjonalnych pośredników lub urzędów także za pomocą komunikacji elektronicznej.

1 lipca 2016 roku w życie wejdą przepisy o administracji podatkowej. Tym samym uchylona zostanie obowiązująca ustawa o urzędach i izbach skarbowych. Nowa ustawa będzie regulowała organizację i zakres zadań fiskusa. Celem jej jest poprawa działania tego ostatniego oraz podniesienie w społeczeństwie wiedzy o zasadach, które rządzą funkcjonowaniem systemu podatkowego. Ustawa pozwala Ministrowi Finansów na wskazanie podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym oraz społecznym, które będą obsługiwane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

Powyższe zmiany wpłyną korzystnie na funkcjonowanie polskiego systemu podatkowego. Warto podkreślić, że Reguła in dubio pro tributario jest szczególnie ważna dla ‘szarego’ obywatela.

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=jloA4Umx8pw[/embedyt]