Jednym z ważniejszych projektów ustaw, które rząd przygotował w marcu 2017 jest ten, który odnosi się do wymiany informacji podatkowych z innymi państwami. Na czym ma zatem polegać jego specyfika i jakich zmian powinniśmy się spodziewać?

Cel ustawy o wymienia informacji podatkowych z innymi państwami

Rządowy projekt ustawy stawia sobie ambitne zadanie. W jednym akcie prawnym mają zostać uregulowane wszystkie te zagadnienia, jakie odnoszą się do wymiany informacji podatkowych. Nie bez znaczenia jest i to, że polskie prawo czeka na wdrożenie Dyrektywy Rady 2014/107/UE z 9 grudnia 2014 r. odnoszącej się do obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Jednocześnie ustawa ma regulować wymianę takich informacji również z tymi państwami, które nie są członkami Unii Europejskiej, co jest także zobowiązaniem naszego kraju

Jakich zmian należy oczekiwać?

Projekt ustawy określa, że organem Polski kompetentnym wówczas, gdy pojawia się konieczność wymiany informacji podatkowych z innymi państwami jest minister finansów, który w tym konkretnym przypadku zyskuje uprawnienia charakterystyczne dla organu podatkowego. Organ podatkowy ma też występować z wnioskami skierowanymi do państw członkowskich UE o udzielenie informacji podatkowych udzielając ich również samodzielnie. Ponownie będzie to miało miejsce za pośrednictwem ministra finansów.

Minister finansów może liczyć w tym kontekście na pomoc ze strony wójtów, starostów, burmistrzów i prezydentów miast, marszałków województwa oraz samorządowych kolegiów odwoławczych. Wszystkie te podmioty mają przekazywać nie tylko sam wniosek, ale i informacje podatkowe. Oczywiście, nie będą zajmować się tym samodzielnie, ustawa przewiduje bowiem pośrednictwo dyrektora właściwej miejscowo izby skarbowej.

Na szczególną uwagę zasługuje przewidziana w projekcie ustawy możliwość zawarcia porozumienia, które pozwoli na przebywaniu w siedzibach polskich organów podatkowych przedstawicieli innych państw UE. Będą mogli być oni obecni także w toku samego postępowania podatkowego, a nawet – czynności kontrolnych. Jednocześnie ustawa reguluje przepisy związane z wymianą informacji podatkowych, które pochodzą z różnych źródeł. Znajduje się w nim zapis mówiący, że państwom takim można (po spełnieniu określonych wymogów proceduralnych) przekazać zarówno informacje, jakim dysponuje strona polska, jak i te, które pochodzą od obcej władzy UE.

Warto zwrócić uwagę także na te przepisy, które nakładają na organ otrzymujący informacje podatkowe obowiązku poinformowania o tym, w jaki sposób zostały one wykorzystane. Jeśli właściwy organ państwa członkowskiego o to poprosi, wspomniany organ będzie też musiał przygotować informację zwrotną na temat wykorzystania otrzymanego od niego materiału.
Projekt ustawy stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane już od lat. Trudno mówić w jego kontekście o przełomowości, zastosowane w nim rozwiązania są bowiem zgodne z prawem unijnym i stosowane już od dawna przez wiele innych państw członkowskich.